Voorwaarden

Boekenmarkt Boeken rond het Paleis Tilburg

Voorwaarden standhouders voor deelname aan de boekenmarkt

 1. De organisator van de boekenmarkt, de stichting Dr. P.J. Cools msc, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken die normaliter niet gelegen zijn binnen de invloedsfeer van het bestuur.
 2. De standhouder is verplicht te voldoen aan de voorschriften zoals opgenomen in de aan de organisator verleende vergunning/ontheffing van de gemeente Tilburg voor zover die op hem/haar betrekking heeft.
 3. De standhouder is verplicht onverwijld te voldoen aan de aanwijzingen van het bevoegd gezag (o.a. organisatie/politie/brandweer).
 4. De organisator c.q. de uitvoerende organisatie (BEO Events) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan en/of vermissing van goederen van de standhouder of enig letsel aan hem of zijn personeel in welke vorm dan ook.
 5. De standhouder is verantwoordelijk voor schade en/of letsel, van welke aard dan ook, welke door hem of zijn personeel wordt veroorzaakt.
 6. De standhouders verplichten zich gedurende het evenement aanwezig te zijn.
 7. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag de standhouder de hem toegewezen ruimte voor geen ander doel gebruiken dan overeengekomen met de organisator.
 8. Onderverhuur van de gehuurde ruimte door de standhouder is niet toegestaan.
 9. De standhouder dient zijn auto na inrichting van de verkoopplaats te parkeren op locaties die daarvoor ingericht zijn door de gemeentelijke instanties. Tussen 9:30 en 17:00 uur moet het evenemententerrein autovrij zijn.
 10. De standhouder is verplicht de hem toegewezen ruimte inclusief directe omgeving schoon te houden. Afval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 11. Toewijzing van de standplaats door de organisator zal uiterlijk twee weken voor het evenement plaatsvinden en schriftelijk aan de standhouder bekend worden gemaakt.
 12. De organisator is gerechtigd af te wijken van de kraamindeling.
 13. De organisator kan het evenement geen doorgang laten vinden indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven; hij zal dan de gestorte kraamgelden restitueren aan de deelnemers.
 14. De organisator kan, financieel of anderszins, niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade van de deelnemers naar aanleiding van beslissingen door de organisator aangaande de markt.
 15. Het onjuist interpreteren van gegevens op de inschrijfformulieren door de organisatie kan geen aanleiding zijn tot enige vorm van schadevergoeding.
 16. Indien de presentatie van de goederen door de standhouder niet overeenkomstig de algemene doelstelling van de markt is, behoudt de organisatie zich het recht voor de standhouder niet meer uit te nodigen voor toekomstige markten.


Verkoop van niet direct aan boeken gerelateerde artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijk vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de organisator.

"Altijd echter zal er stof op de boeken blijven komen"

pater Piet Cools, 1948